ازدواج الهام حمیدی

الهام حمیدی

الهام حمیدی دربارنامه دورهمی مهران مدیری گفت ازدواج نکرده ام و قسمت نشد. در حالیکه مخاطبان اینستاگرام او اصرار داشتند که او یکبار ازدواج کرده است.